Plantes i canteres

Planta de formigó de Banyoles

Planta de formigó de Fares

Planta de tractaments àrids, formigó i runes

Ubicació d'abocadors i gestió de residus

Els tipus de materials sobrants que generen les obres són bàsicament terres i runes. Les terres seran utilitzades en la restauració de les canteres propietat de l’empresa a la zona (N-260), Can Garriga RA 549, La Bruguera RA-492 i Pla de Fares RA 479. En el cas de les runes, sonn reciclades i utilitzades en la fabricació d’àrids, materials de drenatge i zahorras per la formació d’esplanacions, tasques per les quals l’empresa està autoritzada com a Gestor de Residus.

Els residus perillosos
Els productes amb pictogrames de perillositat es dipositaran en recipients adequats, etiquetats i protegits, així com els seus envasos i residus sobrants , fins a la seva retirada de l’obra a la planta de gestió de l’empresa, on seran classificats junt amb la resta de materials no aptes per ser reciclats i retirats als abocadors o llocs de valorització adequats per cada cas.

Cantera de La Bruguera RA-492

Cantera de La Garriga RA-549