Gestió de terres

Grup EPSA-TEICON

Gestió i valorització de terres

La valorització i posterior reutilització de terres netes excedents d’obres d’excavació té com a objectiu l’aprofitament d’aquests recursos naturals en noves operacions de reblert i altres obres. La gestió es porta a terme segons la normativa aplicable: «Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.»

Codi gestor: VMNE-00196

keyboard_arrow_up