Innovació

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Programa d’innovació i desenvolupament

EPSA-TEICON, estudia com millorar els seus productes, així com els seus processos i serveis, aplicant el programa de millora contínua i innovació, per mantenir el desenvolupament sostenible del grup i contribuir a la conservació del medi ambient. Aquest programa principalment pretén contribuir a l’economia circular i a la reducció d’emissions de GEI, així com a la reducció de la petjada de carboni, d’acord al compliment del compromís de sostenibilitat per assolir els objectius de desenvolupament que ha marcat la UE pel 2030.

EPSA-TEICON, des del 2003 ha portat a terme diferents projectes alineats amb aquesta estratègia d’innovació pel desenvolupament sostenible del grup. Actualment treballem en un programa per la reintroducció de materials destinats a rebuig, per la fabricació de nous productes de construcció. Aquest programa estudia la recuperació tant de materials petris, bituminosos i plàstics, per re-introduir-los al cicle productiu, allargant d’aquesta forma el seu cicle de vida i contribuir a l’economia circular.

EPSA-TEICON, l’any 2019 va desenvolupar un projecte per la fabricació d’asfalts amb incorporació de material de rebuig provinent del fresat de paviments asfàltics. Actualment l’empresa comercialitza dos productes asfàltics amb incorporació d’àrid provinent de fresat.

Projectes d’innovació i desenvolupament

Projecte PAVIREC

“Pavimentos de mezclas bituminosas en caliente con residuos plásticos reciclados”.

EPSA i FCC Construcción S.A. en col·laboració amb AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico) i el grup d’investigació GITECO de la Universitat de Cantàbria, treballen en el projecte PAVIREC per produir mescles bituminoses en calent amb la incorporació de material plàstic residual provinent de la recollida selectiva de residus amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental d’aquest tipus de residu, afavorint amb el seu reciclatge la reducció de la petjada de carboni, allargant la seva vida útil amb la reutilització d’aquest material de rebuig destinat a abocador i contribuint d’aquesta forma a l’economia circular amb aquest producte.

Projecte FRESARIDOS

Projecte per la recuperació del material provinent del fresat asfàltic per la seva reincorporació a les mescles asfàltiques que produeix EPSA. D’aquest projecte ha sortit dos productes comercials; mescla asfàltica S12-R15 (mescla que incorpora in 15% de material fresat) i S12-R20 (mescla que incorpora un 20% de material fresat).

Projecte PROCLARIDOS

“Optimització del procés de classificació de materials procedents de la desconstrucció i demolicions”. Línia banca-CDTI per a projectes d’innovació tecnològica. Projecte per a l’optimització del procés de classificació de materials, a través del disseny, desenvolupament i fabricació d’una màquina/ prototip per a la classificació de materials procedents de la desconstrucció d’edificis i demolicions procedents de l’obra pública.

Reducció emissions CO²

El compromís d’EPSA per la reducció de la petjada de carboni. Empresa adherida al programa:
ACORD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Codi d’adhesió: 2023-A17060898-00

DAP – Àrids EPSA-TEICON

EPSA-TEICON certifica l’extracció i els seus productes d’àrid amb la declaració ambiental de producte DAP amb l’etiqueta AENOR del Gremi d’Àrids de Catalunya i la Federación de Áridos estatal.

keyboard_arrow_up